Saturday, December 29, 2012

Sheja Kunchap


༈ དེ་ཡང་༧་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་བདུན་པ་ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེས་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་སྐབས་སུ། <<ད་ལོ་སྤྱིར་བཏང་གི་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཐེངས་སུམ་ཅུ་པ་འདི་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིམ་བྱོན་གྱི་མཛད་པ་བཟང་པོ་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུ་ཡག་ཅིག །དེའི་འདྲའི་གཅིག་གི་ད་ག་རེ་བརྗོད་གཞི་གཙོ་བོར་དེ་འདྲ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་བ་རེད། ད་བླ་མའི་མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུ་ཡག །ཡག་ཤོས་དེ་གང་རེ་རེད་འདུག་ཟེར་ན། བླ་མའི་དགོངས་པ་རྟོགས་པ་བྱེད་ཡག་དེ་དགོས་ཆེ་ཤོས་རེད་འདུག་ག །བྱས་ཙང་འདི་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་འདི་ཚོ་ལ་ཡ་བལྟས་བྱས་ཨ་ནས་བླ་མའི་དགོངས་པ་རྟོགས་པར་བྱས་ནས། བླ་མའི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་དུ་སོ་སོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཡག་ལ་འབད་བརྩོན་བྱས་ཡག་འདི། དེ་ལས་ལྷག་པའི་རྗེས་དྲན་ཞུ་ཡག་འདྲ་བོ་ཞིག་གང་ཡང་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག་འདུག །>>ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན། འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་འབུམ་མང་དུ་བཞུགས་ཡོད་པའི་ནང་ནས། བློ་ལྡན་འགའ་ཞིག་གིས་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད་འདི་ཉིད་དམ་ཆོས་འབྱུང་གནས་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་དུ་བཞག་ཕྱིར་ཡང་ཡང་བསྐུལ་མ་བྱུང་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱང་གཞུང་འདི་ལ་སྤྲོ་བ་ཡོད་པས་ལོ་ཤས་རིང་ནས་འཛུགས་བསྐྲུན་གྱི་བྱ་བ་བྱས་པ་འདི་ཉིད། ད་ལན་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱི་མཛད་སྒོའི་སྐབས་བསྟུན་གྱིས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་དུ་དམིགས་ཏེ་འབུལ་བ་ལགས་ན་ཀུན་གྱིས་རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་དགོངས་པ་རྟོགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཀརྨ་བི་ཛ་ཡས་སྨྲས་པ་དགེ། །།


Wednesday, December 19, 2012

Published Drigung Gongchig


Sponsored by Tsurphu Labrang to published in books.

Click here to download. 

Sunday, December 9, 2012

Meditation in Action


file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Gaby%20Hollmann/Desktop/264074_250702698273881_6973651_n.jpg


His Eminence the Third Jamgon Kongtrul Rinpoche,
Karma Lodrö Chökyi Senge

Meditation in Action

There are many spiritual traditions in our world and Buddhisam is a major one. Ever since Buddha Shakyamuni taught in India more than 2500 years ago, the teachings of Buddhism have remained steadfast, in an unbroken stream. Through the tireless efforts of realized teachers, great scholars, and renowned translators, Buddhism was introduced to many countries in the East, specifically to Tibet. The teachings were treasured very highly by the people in Tibet, and through the Tibetans, Buddhism is being brought to the West.


Thursday, October 4, 2012

Milarepa biography by Zhijerepa

Biography of Milarepa by Zhijerepa

Source of master copy from TBRC in Folder name W00JW501203-I1CZ2600 files name from I1CZ25600251 to I1CZ25600498

Unicode
PDF
UDP
TibetDoc
3.11MB
511KB
623KB
197KB

Edited by
Acharya Yonten Jamtso

Saturday, July 28, 2012

Dharma Download 2012

Many Thanks to Mr. Stephan Storm for support to run Dharma download project. He dedicate his offerings to his mother Monika Schreiber and his father Werner Schreiber.

Thanks...
Khenpo Karma Namgyal

Sunday, April 29, 2012

Zung for Big statue and stupa


སྐུ་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་ལ་མཁོ་བའི་གཟུངས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བླ་མ། ཡི་དམ། ཆོས་སྐྱོང་འདོད་གསོལ། གཟུངས་ཆེན་སྡེ་ལྔ།

Click here

Thursday, April 26, 2012

Lam Tso Nam Sum

lam gyi gtso bo rnam gsum gyi tshig 'grel mdor bsdus skal bzang thar pa'i 'jug ngogs
Root text by Tsongkhapa
Commentary by 1st Jamgon Kongtrul

Friday, February 24, 2012