Tuesday, November 26, 2013

  1. རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅོ་ལྔ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེས། འདུས་བྱས་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེ་གཅིག་ལས་དུ་མར་འཇོ་བའི་སྤར་དུ་བཞེངས་པ་འདི་ནི་དགོས་པ་མཆོག་དང་ལྡན་ཏེ། རང་རེ་རྣམས་ཀྱིས་གཉེར་བྱའི་མཐར་ཐུག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཡིན། དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ནི་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅད་གྱི་དམ་པའི་ཆོས་ལ་རགས་ལས་ཤིང༌། དེའང་ཡི་གེའི་ཕྱི་མོ་ཉིད་ལ་གནས་པ་དང༌། གསུང་རབ་ལ་ཐོས་བསམ་བགྱིས་པ་དང༌། ཡི་གེར་འབྲི་བ། གླེགས་བམ་སྦྱིན་པ་སོགས་ཀྱང་དམ་པའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་འགྱུར་ཞིང༌། གསུང་རྡོ་རྗེ་གཟུགས་བརྙན་དུ་འཕོས་པའི་ཡི་གེའི་འབྲུ་རེ་རེའང་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཇི་སྙེད་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་སྣང་བརྙན་ཡིན་པས། དེ་ཉིད་བསྐྲུན་པ་ནི་གཟུགས་སྐུ་བཞེངས་པའི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང༌། གླེགས་བམ་ཡི་གེར་འབྲི་བ་ལས་ཀྱང་སྤར་དུ་བཞེངས་པ་ནི་སྒོ་དུ་མས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དངོས་སྟོབས་ཀྱི་རིག་པས་འགྲུབ། ཅེས་གསུང༌།

Saturday, October 26, 2013

Friday, October 25, 2013

Jugdrel Kalzang Gaton

'jug T'ig dags bryud grub pa'i shing rta bde bar 'dren byed skal bzang dga' ston
1.27 MB
561 KB
509 KB
1.57 MB
4.82 MB

Sunday, October 20, 2013

rgya chen bka' mdzod (Volume 6)

                                                                 
756KB
208KB
308KB
1.67MB

rgya chen bka' mdzod (Volume 1)


821KB
226KB
329KB
1.58MB

Saturday, October 12, 2013

Long Puja of Mahakala (The Dharma Protector)

Shri ma ha' ka' la'i mngon par rtogs pa don kun sgrub byed log 'dren tshar gchod sdang ba rnam sreg las btus pa
PDF
TibetDoc


File size 903KB
File size 103KB

Tuesday, October 1, 2013

Chochod Rabsal

dpal ldan karma bka' bryud kyi rjes su 'brang ba'i dge 'dun rnams kyi thun mong tshogs su zhal 'don du bya ba'i chos spyod kyi rim pa legs lam rab gsal

PDF
TibetDoc
Unicode
iPad


File size 1.08MB
File size 356KB
File size 416KB
File size 1.17MB

Many thanks to Lama Tsewang Rinpoche
from http://da-nang.org for supported to our project.

Wednesday, September 25, 2013

Zabmo Nangdhon

zab mo nang don dang de'i 'grel pa zab don snang byed
Unicode
PDF
UDP
TibetDoc
iPad
482KB
1.02MB
1.25MKB
402KB
2.64MB

Many thanks to Lama Tsewang Rinpoche
from http://da-nang.org for supported to our project.

Sunday, September 22, 2013

gzungs bsdus

Update TibetDoc and PDF on September 22, 2013. Unicode will update soon
May 16, 2013
3.57MB
For iPad all in one

Wednesday, September 18, 2013

13th HHGK's text collection

13th Karmapa's collected works.

Unicode
PDF
UDP
TibetDoc
iPad
393KB
833KB
0.99MB
319KB
944KB
Many thanks to Karma Wangdi

Dulwai Lechok Thongwa Dhondhen

'dul ba'i las chog mthong ba don ldan
by Karma Thinleypa
   


File size 318KB
File size 98KB
File size 98KB