Saturday, August 24, 2013

Konchok Chidue


bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dus kyi las byang don gsal khyer bder bsgrigs pa phrin las kun khyab
  
iPad


File size 364KB
File size 120KB
File size 385KB

Tuesday, August 20, 2013

The Four Thoughts that Turn the Mind

A teaching from the seminary on “The Four Thoughts that Turn the Mind” 

at Karma Chang Chub Choephel Ling in Heidelberg, June 2013.


Tuesday, August 13, 2013

zhal gdams lam rim ye she snying po

bla ma'i thugs sgrub rdo rje drag rtsal la: zhal gdams lam rim ye she snying po
Unicode
PDF
UDP
TibetDoc
iPad
76KB
173KB
171KB
54KB
189KBCommentary of zhal gdams lam rim ye she snying po
ye she snang ba rab tu rgyas pa
Unicode
PDF
UDP
TibetDoc
iPad
530KB
1.08MB
1.33MB
429KB
1.20MB

Saturday, August 3, 2013

གསར་རྙིང་གི་གཟུངས་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་བཞུགས།

༄༅། །གདན་ས་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་གླིང་དུ་བཞུགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་རྟེན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་གསར་རྙིང་གི་གཟུངས་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་བཞུགས།