Sunday, April 29, 2012

Zung for Big statue and stupa


སྐུ་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་ལ་མཁོ་བའི་གཟུངས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བླ་མ། ཡི་དམ། ཆོས་སྐྱོང་འདོད་གསོལ། གཟུངས་ཆེན་སྡེ་ལྔ།

Click here

Thursday, April 26, 2012

Lam Tso Nam Sum

lam gyi gtso bo rnam gsum gyi tshig 'grel mdor bsdus skal bzang thar pa'i 'jug ngogs
Root text by Tsongkhapa
Commentary by 1st Jamgon Kongtrul