Monday, November 9, 2015

Padma Vajra Puja Text

November 9, 2015

PDF
TibetDoc


File size 4.32MB
File size 50KB

Padma Vajra gyi dkyil 'khor grub chen brgyad cu'i sgrub thabs las byang las rim brgya rtsa; rig 'dzin mi 'gyur rdo rje drag po nus ldan rtsal gyis gru gu'i lha brag nas gter nas bton pa bzhugs so;

No comments: